Akıllı Şehir

Akıllı Şehir, Akıllı Gelecek

Şehirler dijital dönüşüme uyum sağlıyor

Şehirler dijital dönüşüme uyum sağlıyor

Türkiye'nin büyüyen dijital nüfusuyla beraber şehirler de bu dönüşüme uyum sağlıyor. Yarının akıllı şehirleri insan, enerji, çevre, güvenlik ulaşım ekonomi ve yönetişim temelleri üzerine inşa ediliyor. Bu bileşenler çerçevesinde ürün ve servislerimizle birlikte vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak şehirlerin dijital dönüşümünü hayata geçiriyoruz.

Geleceğin teknolojilerine liderlik ediyoruz

Geleceğin teknolojilerine liderlik ediyoruz

Ar-Ge ve Yenilik Merkezimizle Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen üniversiteleriyle işbirliklerinde bulunarak geleceğin teknolojisini ortaya çıkaracak projelere liderlik ediyoruz. %100 Türk markası KoçSistem olarak iş ortaklarımızla birlikte akıllı kampüs, akıllı otel, akıllı marina, akıllı osb, akıllı tarım gibi alt ekosistem çözümlerimizle sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz.

Akıllı Şehir ile KoçSistem'in Sunduğu Çözümler

Akıllı Çözümler, Dijital Dönüşümler

Enerji

Akıllı sayaçlar, elektrik, su ve doğalgaz şebeke yönetim hizmetleri, bulut bilişim, büyük veri ve analitik alanlarında enerji sektörü için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerimizle şehirlerimizde akıllı şebekeler için değer katıyoruz.

KoçSistem, sayaç verilerinin uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve taraflara istenen formatta sunulması amacıyla, SistemetriKS sayaç okuma çözümünü oluşturmuştur.

Analitik

KoçSistem olarak araçlar arası haberleşme, güvenli trafik bilgileri, kameralardan alınan veriler, web içerikleri, sosyal medya, mobil lokasyon ve şehir sensör verilerden doğacak büyük verinin anlamlı hale getirilmesinin şehirlerimize değer katacağını düşünmekteyiz. KoçSistem büyük veri ve analitik yaklaşımımızla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma vizyonunu paylaşıyoruz.

Mobilite ve İş Çözümleri

Mobilite Çözümlerimizle şehir yönetimleri olarak tüm süreçlerinizi mobilize edebilirsiniz. Mobile BusinessLine ürün ailesi ile size özel çözümler sunarak dijital dönüşüm yolculuğunuzun güvenilir ve stratejik iş ortağı olmayı hedefliyoruz.

Güvenlik

Bilişim sistemlerine yönelik yapılan saldırılar her geçen gün daha karmaşıklaşıyor. Bu kapsamda şehir yönetim bilişim sistemlerine olabilecek tüm güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bütünsel güvenlik çözümlerini, uzman ekibimiz ile sunmayı ilke olarak benimsedik.

Teknoloji Platformları

Altyapınızın kesintisiz çalışması için İstanbul ve Ankara Veri Merkezlerimizle hizmet sunuyoruz. Uzman ve deneyimli ekibimizle sistemlerinizi proaktif bir yaklaşımla 7×24 izliyor, iyileştirme çalışmaları yapıyor ve gerektiğinde müdahale ederek verimli çalışan sistemler sağlıyoruz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum KVKK Aydınlatma Metni'ni okudum, kabul ediyorum

KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİLER İÇİN VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “KoçSistem”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, size özel hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılması için elektronik ticari iletiler de dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, tarafımızdan reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kocsistem.com.tr internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, grup şirketlerimizle, ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları ve/veya özel kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.kocsistem.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kocsistem.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda KoçSistem talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KoçSistem tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.