Blockchain

İşinizi Dönüştüren Teknoloji!

Blockchain Nedir?

Ticari sözleşmeler, kimlik, para gibi değer içeren verilerin güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlayan teknolojidir. Değer içeren verilerin (para, kimlik, değerli kağıtlar vb.) güvenli bir şekilde depolanması ve transfer edilmesi için tasarlanmış bir teknolojidir.

01

Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri tabanıdır

Tüketiciler ve üreticiler arasındaki 3. kişi ve kurumları ortadan kaldırarak birbirleri ile doğrudan bağlanabilmesine olanak sağlamaktadır.

02

Bir merkeze bağlı olmadan işlem yapabilme imkânı sağlar

Kriptografinin yardımını kullanan ‘‘Açık Defter’’ sayesinde işlemler güvenli ve herkesin görebileceği bir şekilde gerçekleşmektedir.

03

Geçmiş kayıtların değiştirilmesi imkansız hale gelir

Her bir bilgi zincirleme bir şekilde ve bloklar halinde gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla birbirine bağlanarak kaydedilir.

Blockchain ile KoçSistem'in Sunduğu Çözümler

1Dış Ticaret Süreç Optimizasyonu

Uluslararası taşımacılık ve dış ticaret süreçlerinde birden çok kurumun süreç içinde yer almasının getirdiği zorlukları aşmak için Blockchain temelli bir dijital yapıya geçilmesi kaçınılmaz gözüküyor. Ülkelerin regülasyonları ve buna bağlı gümrük evrak süreçlerinin beraberinde getirdiği verimsizlikler bu sayede aşılarak zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanabilecektir.

2Tedarik Zinciri Çözümü

Tedarik zincirinin unsurları olan üretim, sipariş takibini, stok yönetimini, teslimatları, faturaları ve ödemeleri düşündüğümüzde bunların yönetiminin ne kadar zorluklar içerdiği herkes tarafından kabul görmüştür. Tüm bu evrak ve kayıt kalabalığından sıyrılmak istediğimizde Blockchain teknolojisi bizlere verimliliği arttıracak avantajları da beraberinde getiriyor.

3Akıllı Kontratlar

Bilinen klasik sözleşmelerden farklı olan akıllı sözleşmeler, Blockchain temelli dağıtık bir defterde tutulan önceden yazılmış bilgisayar kaynak kodlarından meydana gelir. Sözleşmesel ilişkideki her basamak bu bilgisayar programının kontrolünde gerçekleşir ve sözleşmenin yürütülmesi de süreç tarafından otomatik yerine getirilir. Blockchain teknolojisi ile dağıtık olarak saklanan sözleşme kuralları ve bilgilerle karşılıklı güven, verimlilik ve şeffaflık sağlanmaktadır.

4Dijital Kimlik

Bankacılık işlemleri, sigorta hizmetleri, eğitim hizmetleri, devlet kurumlarında yapılan işlemler, sadakat programları işlemleri, e-ticaret alışverişleri gibi birbirinden çok farklı kurumlarda işlem yaptığımızda her kurumun kendi kuralları dahilinde bir kişisel bilgi paylaşımı olmaktadır. Her kurum kullanıcılarına/müşterilerine bu süreçlerde bir çok basılı evrak doldurtmakta ve imza almaktadır. Blockchain teknolojisi üzerinde koşan bir konsensüs yapısı ile başlangıçta bir kere kendini sisteme kaydetmiş ve doğrulamış kullanıcının sonrasında yapacağı diğer işlemlerde tekrar tekrar kendini tanımasına gerek kalmaksızın ilgili kurumda işlemlerini yapabilmesi mümkün olabilmektedir.

KoçSistem ile Geleceğin Teknolojileri

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri ve şirketleri ile işbirliği içerisinde olan KoçSistem Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, 100’ün üzerindeki Ar-Ge mühendisi ile geleceğin teknolojilerini ortaya çıkaracak projelere liderlik edecek şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda en büyük yatırımımız olan insan kaynağı yetkinliğimizi Blockchain teknolojilerinin farklı sektörlere uygulanacağı projeleri geliştirmek yönünde derinleştiriyoruz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum KVKK Aydınlatma Metni'ni okudum, kabul ediyorum

KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİLER İÇİN VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “KoçSistem”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, size özel hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılması için elektronik ticari iletiler de dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, tarafımızdan reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kocsistem.com.tr internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, grup şirketlerimizle, ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları ve/veya özel kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.kocsistem.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kocsistem.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda KoçSistem talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KoçSistem tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.